Novosti

Objava za javnost – EU projekt Metković

EU Projekt Metkovićodnosno Projekt poboljšanja vodne infrastrukture grada Metkovića priprema se za apliciranje za sufinanciranje sredstvima EU Kohezijskog fonda, a svu u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”. Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i aplikacijskog paketa je u visokoj fazi gotovosti. Prema raspoloživim informacija iz navedenih dokumenata, točno je da je ukupna vrijednost projekta procijenjena na cca 275 milijuna kn. Struktura troškova prema procijenjenoj vrijednosti je:

 

■    Rekonstrukcija, tj. razdjeljivanje postojećeg mješovitog kanalizacijskog sustava unutar grada – cca 52,5 milijuna kn

■    Izgradnja proširenja sustava na dijelove grada koji nemaju kanalizacijsku mrežu – cca 110,2 milijuna kn

■    Rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže u cilju postizanja smanjenja gubitaka i povećanja sigurnosti opskrbe stanovništva vodom – cca 12,4 milijuna kn

■    Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s postrojenjem za solarno sušenje mulja – cca 58,7 milijuna kn

■    Nadzor nad izvođenjem radova (5% od vrijednosti radova) – cca 11,1 milijuna kn

■    Usluge podrške Metković d.o.o. pri upravljanju projektom i projektnoj administraciji prema institucionalnom ustroju za korištenje fondova EU – cca 5,4 milijuna kn

■    Usluge osiguranja promidžbe i vidljivosti projekta prema zahtjevima EU – cca 0,7 milijuna kn

■    Nepredviđeni troškovi (10% od ukupne investicije) – cca 24 milijuna kn

 

Studijom izvodljivosti su valorizirana razna rješenja izvedbe kanalizacijske mreže Metkovića, uspoređujući iste prema kriteriju cjeloživotnog troška koji podrazumijeva investicijske troškove te troškove pogona i održavanja sustava. Temeljem takve analize predloženo je da se postojeći sustav prenamjeni u sustav oborinske odvodnje, dok bi se sanitarne otpadne vode prikupljale zasebnim (tzv. razdjelnim) sustavom odvodnje. Na taj način će se stati na kraj praksi ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u rijeku Neretvu, bez negativnih posljedica na odvodnju oborinske vode grada.

Nesporna je činjenica kako je jedinična cijena izgradnje sustava odvodnje u gradu Metkoviću viša u odnosu na veći dio RH, a što je uvjetovano karakteristikama terena (blizina Neretve) i visokim razinama podzemnih voda koje otežavaju i poskupljuju izvođenje zemljanih radova. Navedeno se ogledu u visokoj procijenjenoj vrijednosti radova za izvedbu sustava odvodnje otpadnih voda.

Također, navedene procijenjene vrijednosti uključuju i radove na izradi tzv. priprema za kućne priključke što podrazumijeva infrastrukturu do parcele korisnika. Izgradnja infrastrukture unutra privatnih parcela nije prihvatljiv trošak za EU financiranje. Na ovaj način će se cijena kućnih priključaka značajno smanjiti i biti dostupna svim građanima što smatramo izuzetno važnim obzirom na zakonsku obvezu priključenja za korisnike kojima je infrastruktura dostupna.

Financiranje EU projekata vodne infrastrukture se vrši iz 4 izvora: (1) bespovratna sredstva EU, (2) državni proračun RH, (3) sredstva Hrvatskih voda i (4) sredstva isporučitelja vodne usluge i/ili sredstva jedinica lokalne samouprave.

U slučaju projekta Metković, prema izrađenoj analizi troškova i koristi očekuje se udio bespovratnih sredstava EU nešto iznad 70%, dok se preostali iznos dijeli na navedene izvore, a lokalna komponenta će se financirati sredstvima isporučitelja vodne usluge Metković d.o.o. Očekivani iznos financiranja je oko 15,4 milijuna kn ili svega oko 6% od ukupne vrijednosti projekta što se ocjenjuje najpovoljnijim mogućim slučajem za građane Metkovića.

Cijene vodnih usluga moraju nakon provedbe biti formirane na način da se iz tih prihoda u potpunosti financira poslovanje Metković d.o.o. Važno je napomenuti kako je tehničkim rješenjima koja se primjenjuju planirano ostvariti značajne uštede tako da dugoročno neće biti nužne značajne korekcije cijena vodnih usluga koje bi uzrokovale nepriuštivost istih za građanstvo.

 

Donosimo u nastavku i tablice koje to dokazuju.

IZRAČUN CIJENE BEZ PROJEKTA 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2046
Cijena bez projekta – DOMAĆINSTVO 18,19 18,16 18,14 15,13 15,13 15,13 15,47 16,15 16,92 17,70
Cijena bez projekta – GOSPODARSTVO 22,40 22,38 22,35 18,43 18,43 18,43 18,88 19,80 20,84 21,91
IZRAČUN CIJENE SA PROJEKTOM 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2046
Cijena s projektom – DOMAĆINSTVO 18,19 18,16 18,14 18,14 18,14 18,81 20,63 23,20 26,53 29,64
Cijena s projektom – GOSPODARSTVO 22,40 22,38 22,35 20,95 20,95 21,62 23,45 26,02 29,35 32,46
CIJENE DOMAĆINSTVO INKREMENTALNO 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2046
Razlika u cijeni – DOMAĆINSTVO 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,67 5,16 7,05 9,61 11,94
Razlika u cijeni – GOSPODARSTVO 0,00 0,00 0,00 2,52 2,52 3,19 4,56 6,22 8,50 10,56

METKOVIĆ d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda