Informiranje

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).
Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom.
Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskrati određenu informaciju.
Protiv rješenja podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje kao neovisnom državnom tijelu za zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija u Metković d.o.o. ostvaruje se zahtjevom koji može biti podnijet usmeno ili pismenim putem.

Usmeni zahtjev može se podnijeti osobno u službenim prostorijama Metković d.o.o., u pisarnicu, radnim danom u uredovnom vremenu od 7,00 do 15,00 sati te telefonskim putem.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama/zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, koje možete poslati:
• na adresu Metković d.o.o., Mostarska 10, 20 350 Metković;
• na broj fax-a: 020/685-342
• elektroničkom poštom na adresu: vdominikovic@vodovod-metkovic.hr ili
• donijeti osobno u Metković d.o.o., radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriterije za određivanje visine naknade propisuje Povjerenik, te se visina naknade (uključujući PDV) određuje u iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije

– 210 kuna za 64 GB,

– 150 kuna za 32 GB,

– 120 kuna za 16 GB,

– 50 kuna za 8 GB,

– 30 kuna za 4 GB.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

DOKUMENTI