Savjetovanje

Metković
07.06.2024

Predmet: Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju Odluke
o naknadi za razvoj
Metković d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga, provodi javno savjetovanje o Odluci o
naknadi za razvoj na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne
novine« br. 66/19), članka 52. i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
(»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19), sve
sukladno odredbi čl. 38. Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga
(»Narodne novine« br. 70/2023) i člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine« br. 25/13, 85/15, 69/22).
Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog
gospodarstvu od 18. srpnja 2019. godine (»Narodne novine« br. 66/19), donošenje odluke o
naknadi za razvoj (u daljnjem tekstu: Odluka) dana je u nadležnost javnih isporučitelja vodnih
usluga.
Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih građevina,
odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina u
skladu sa financijskim planom javnog isporučitelja vodnih usluga, a koji se donose u skladu s
propisima kojima se uređuje djelatnost vodnih usluga.
Sukladno navedenim Zakonima, izrađen je nacrt Odluke o naknadi za razvoj na području
grada Metkovića i to: Grad Metković, naselja Prud ,Vid, Dubravica i Glušci , na kojem
području se plaća naknada za razvoj. Nacrt Odluke o naknadi za razvoj daje se na javno
savjetovanje sukladno čl. 38. Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga te
članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Cilj donošenja Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe je izvršenje zakonskih obveza
Društva, osiguranje sredstva za financiranje razvoja i izgradnje mreže sustava vodoopskrbe i
odvodnje, a posebice vezano za sufinanciranje projekata aglomeracije Metković .
Za sve korisnike vodnih usluga na području području Grada Metkovića , sadašnja cijena
naknade za razvoj iznosi 0,50966 EUR/m3, te bi novom odlukom o naknadi izvršila korekcija
na način da bi nova cijena naknade za razvoj iznosila 0,64 EUR/m3.

Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja
ove Odluke o naknadi za razvoj. Savjetovanje se provodi putem ove web stranice, a obrasci
potrebni za javno savjetovanje kao i tekst nacrta Odluke, nalaze se u privitku ovog poziva.
Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti najkasnije do 8.7.2024. godine na adresu
elektroničke pošte: info@vodovod-metkovic.hr
Izvješće o savjetovanju s očitovanjem na dostavljene primjedbe, sugestije i mišljenja te
razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja dostavljenih prijedloga, izradit će se najkasnije u roku 5
dana od završetka postupka savjetovanja i objaviti putem web stranice Društva.