Proširenje kanalizacijske i sanacija vodoopskrbne mreže u naselju Prud

Naziv projekta Proširenje kanalizacijske i sanacija vodoopskrbne mreže u naselju Prud
Lokacija Prud
Status projekta U realizaciji

Opis projekta

Metković d.o.o. potpisao je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ugovor o financiranju projekta „Proširenje kanalizacijske i sanacija vodoopskrbne mreže u naselju Prud“ u okviru Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«, Operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

Ciljevi projekta su proširenje kanalizacijske te sanacija vodoopskrbne mreže u naselju Prud. Izgradnjom planiranih objekata i njihovim priključenjem na postojeću javnu kanalizacijsku i vodoopskrbnu mrežu stvaraju se preduvjeti za cjelovito rješenje opskrbe vodom potrošača i zbrinjavanje prikupljenih otpadnih voda na ovom području.

Očekivani rezultati Projektnog prijedloga su izgrađena kanalizacijska mreža duljine 1.635 m te sanirana vodoopskrbna mreža duljine 1.392,50 m na koje će biti priključeno 175 stanovnika. U vodoopskrbnom sustavu Metković, kao posljedica sanirane vodoopskrbne mreže, doći će do smanjenja gubitaka u iznosu od 3%. Svi objekti na području obuhvata ovog Projekta su trenutno spojeni na septičke jame s ugrađenim preljevima i upojnim bunarima ili bez izgrađenog dna, tako da se sva otpadna voda procjeđuje u teren. Stoga će se realizacijom Projektnog prijedloga smanjiti potencijalna mogućnost infiltracije otpadnih voda u podzemlje koje bi mogle doći do izvora Prud.

Iznos potpore utvrđen Ugovorom o financiranju je 3.749.692,00 HRK, od čega Europska unija sudjeluje s 85 %, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.