Novosti

Natječaj za radno mjesto očitač vodomjera

Na temelju čl. 34. izjave o osnivanju i čl.28. Zakona o vodnim uslugama direktor METKOVIĆ
d.o.o. Metković, Mostarska 10 objavljuje

N A T J E Č A J

Radno mjesto
OČITAČ VODOMJERA –
1 izvršitelj puno radno vrijeme-40-sati tjedno-neodređeno probni rok 6 mjeseci.
1) Opis poslova i odgovornosti:

 • očitava i evidentira očitanje vodomjera u ručni čitač ili evidencijsku listu očitanja pravnih
  i fizičkih osoba,
 • obavlja podjelu uplatnica korisnicima usluga,
 • sudjeluje u poslu izmjene vodomjera ili obustave isporuke vode obavljanjem
  administrativnih poslova,
 • tijekom obavljanja posla dužan je u slučaju da je mjerno mjesto neispravno ili nije u
  stanju redovne funkcionalnosti prijaviti voditelju lokaciju i vrstu neispravnosti mjernog
  mjesta,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja, rukovoditelja i direktora.
  Rad se obavlja na području Grada Metkovića .
  2) Uvjeti :
  srednja stručna sprema
  položen vozački ispit “B” kategorije
  jedna godina radnog iskustva
  3) Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:
  sklonost timskom radu
  savjesnost i dosljednost
  pouzdanost i odgovornost
  sklonost stjecanju novih znanja
  4) Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu
  stanovanja, kontakt telefon i mail adresu (ukoliko kandidat ima)
 • životopis
 • dokaz da položenom ispitu „B“ kategorije
 • preslika svjedodžbe
 • preslika domovnice
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu( radno iskustvo)
 • preslika osobne iskaznice

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osobe koje prema posebnim Zakonima i propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju,
moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze. Prednost se u odnosu na ostale
prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji su pravodobno podnijeli prijavu sa prilozima odnosno ispravama kojima
ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na usmeni razgovor – intervju.
Poziv,vrijeme i mjesto intervjua će se objaviti na web stranici tvrtke METKOVIĆ d.o.o.
www.vodovod-metkovic.hr
Prijave s prilozima dostavljaju se putem maila na adresu, info@vodovod-metkovic.hr,
putem pošte na adresu METKOVIĆ d.o.o. Mostarska 10 Metković s naznakom
ZA NATJEČAJ-prijam u radni odnos.
O izboru kandidati će biti obavješteni u roku od osam dana od izbora kandidata.
METKOVIĆ d.o.o. pridržava pravo djelomično ili u cijelosti u svako vrijeme poništiti ovaj
natječaj,odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata bez obveze obrazlaganja iste.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka, u svrhu provođenja
odabira kandidata.

METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10 Metković